Ručne maľované kočíky iba u nás.Plníme vaše želania...
Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622
a 623 OZ, ktoré znejú:
§622
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažne ťažkosti.
§623
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

1. Všeobecné ustanovenia
Kupujúci je registrovaný užívateľ E shopu: www.kocikysmejko.sk , ktorý registráciou poskytol svoje kontaktné údaje prevádzkovateľovi internetového obchodu a objednávkou realizoval kúpu tovaru. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu, ktorým je spoločnosť Marianna Čaňová.

Objednávkou sa rozumie požiadavka kupujúceho na tovar, realizovaná prostredníctvom internetového obchodu. Záväzne potvrdená objednávka predávajúcim sa následne považuje za kúpnu zmluvu. Potvrdenie sa realizuje prevažne e-mailom, prípadne telefonicky.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Základné práva a povinnosti predávajúceho.

Predávajúci:

 • má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 • má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 • má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 • má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.2 Základné práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci:

 • je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
 • je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 • je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

2.3 Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou)

Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nasprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

2.4 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe usanovenia 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

§ 3

 

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

 

(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)

 

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

 

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

 

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

 

d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

 

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

 

f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

 

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

 

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

 

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

 

j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,

 

k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

 

l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,19)

 

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

 

n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania,21) ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

 

o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

 

p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

 

q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

 

r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

 

s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

 

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

(2) Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade

 

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,

 

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 

(3) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

(4) Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2.

 

(5) Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

 

(6) Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť.

 

(7) Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho povinnosť podľa § 4 ods. 1.

 

(8) Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

 

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. 

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

 

3. Dodacie podmienky
Kupujúcimpotvrdenáobjednávka je obvykle vybavená a zrealizovaná do 7 pracovných dní od potvrdenia. Vo výnimočných prípadoch (nedostatok na sklade) sa môže predĺžiť na 28 dní. Kupujúci má právo stornovať objednávku v čase medzi vystavením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať potvrdenú objednávku v odôvodnených prípadoch a to hlavne: objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť - chybný kontakt na objednávateľa alebo tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.

3.1. Dovoz tovaru

Kupujúci si môže vybrať z dvoch možností platby za tovar - zaslanie predfaktúry, alebo dobierka. Pri spôsobe využitia predfaktúry bude tovar kupujúcemu zaslaný až po uhradení príslušnej sumy za tovar na účet predávajúceho. Pri spôsobe dobierka bude platba za tovar realizovaná priamo pri preberaní tovaru kupujúcim od kuriéra.  Dovoz tovaru je realizovaný  priamo do vašich rúk kuriérskou spoločnosťou. Doba dodania je 1-4 týždne, táto doba záleží od dostuposti tovaru na sklade.

Poplatok za prepravu je 5 alebo 10 Eur podla výberu prepravy.

3.2. Reklamácia na dodávku tovaru

Tovar skontrolujte ihneď po jeho prebratí od pracovníka našej spoločnosti alebo od pracovníka  doručovateľskej služby.

Pokiaľ zistíte že je zásielka resp. tovar poškodený, nepreberajte ho. S pracovníkom našej spoločnosti  alebo doručovateľskej služby spíšte protokol a nechajte si ho potvrdiť. V prípade možnosti vyhotovte aj fotografie poškodenej zásielky alebo tovaru.

V čo možno najkratšom termíne náskontaktujte.

Kópiu protokolu ktorý ste spísali nám zašlite e-mailom alebo poštou do sídla našej spoločnosti.

Naši pracovníci s Vami dohodnú ďalší postup tak, aby sme Vám mohli v čo možno najkratšom termíne poslať nový tovar (závisí od dostupnosti tovaru na sklade resp. u našich dodávateľov).

Pokiaľ ste zásielku prebrali a po jej rozbalení zistíte že tovar je fyzicky poškodený, neúplný alebo očividne nezodpovedá tomu čo ste si objednali,kontaktujte nás okamžite po tomto zistení.

Následne nám zásielku doručte späť do sídla našej spoločnosti vrátane originálneho obalu a to formou poistenej zásielky alebo osobne. Spolu so zásielkou nám doručte aj stručný popis závady zásielky.

Naše spoločnosť  sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje zjednať nápravu v čo možno najkratšom čase (najneskôr do 7 pracovných dní od spätného doručenia zásielky) (záleží od dostupnosti tovaru na sklade alebo u našich dodávateľov) a to zaslaním nového objednaného tovaru alebo vrátením ceny reklamovanej zásielky.

V prípade oprávnenej reklamácie zásielky budú náklady na spätné doručenie tovaru zákazníkovi preplatené. Opätovné doručenie tovaru hradí v tomto prípade dodávateľ.

V záujme vzájomného predídenia komplikáciám a nedorozumeniam pri reklamácii si prosím preštudujte aj reklamačné a záručné podmienky.

4. Reklamácie a záruky
Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od predaja výrobku. Záruka sa vzťahuje na všetky vady výrobku (vady materiálu, konštrukcie, výroby). Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebovaním výrobku používaním, praním alebo neodborným čistením. V prípade reklamácie kupujúci zašle výrobok na adresu predávajúceho s popisom závady a kópiou dokladu. Predávajúci má 30 dňovú lehotu na odstránenie závady, výmenu výrobku alebo vrátenie peňazí.
Reklamovať môžete každý tovar, ktorý je v záručnej dobe a bol zakúpený na www.kocikysmejko.sk

S reklamáciou tovaru neváhajte a tovar reklamujte hneď ako zistíte jeho vadu.

Postup uplatnenia reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom www.kocikysmejko.sk je nasledovný.

Nasledujúce kroky sú zostavené tak, aby bolo možné realizovať reklamačný proces v každej situácii a za každých podmienok. Preštudujte si ich a kontaktujte nás ešte pred tým ako začnete konať. Je pravdepodobné, že sa nám po vzájomnej dohode podarí niektoré kroky spojiť alebo skrátiť tak, aby bol proces vybavenia Vašej reklamácie čo najrýchlejší a viedol k Vašej spokojnosti. Naším cieľom sú spokojní zákazníci, ktorí sa budú k nám radi vracať a nakupovať.

a. Vyplňte a  doručte nám reklamačný formulár.

 

Formulár nájdete tu. Riadne vyplnený formulár zašlite v prílohe e-mailu na adresu kocikysmejko@gmail.comalebo ho doručte (poštou, kuriérom alebo osobne) na adresu prevádzky našej spoločnosti. Adresu sídla prevádzky nájdete v kontaktoch.

Nezabudnite podrobne popísať závadu na tovare. Táto informácia nám umožní zvoliť najrýchlejší postup pre vybavenie Vašej reklamácie.

b. Naši pracovníci Vás budú obratom (v termíne do 1 pracovného dňa od obdržania reklamačného formulára) kontaktovať (prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky) a upresnia Vám ďalší postup ohľadne reklamácie.

c.Podľa inštrukcií, zašlete (alebo doručíte osobne) reklamovaný tovardo sídla spoločnosti.

Ďeň doručenia reklamovaného tovaru bude pokladaný za deň začatia reklamačného procesu o čom Vám bude vydaný (osobne, poštou alebo e-mailom) doklad v podobe potvrdenej kópie reklamačného formulára.

Potvrdený reklamačný formulár, Vám bude slúžiť na opätovné vyzdvihnutie reklamovaného tovaru po ukončení reklamačného procesu.

c.Po doručení reklamovaného tovaru, rozhodneme o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie (osobne, telefonicky alebo e-mailom).

Na základe vzájomnej dohody si prídete reklamovaný tovar alebo "náhradné plnenie", vyzdvihnúť do sídla spoločnosti alebo Vám ho zašleme na dohodnutú adresu.Zároveň Vám bude doručený alebo odovzdaný aj záverečný reklamačný protokol.

Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovi hradí predajca.

5. Reklamačné a záručné podmienky

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamačného formulára predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom)
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia").

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru.
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 • predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybaven ia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

6. Zákonné vrátenie tovaru
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") má každý kupujúci právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vrátiť tovar predávajúcemu.

Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu náklady na tovar. V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • výrobok nesmie preukazovať známky používania.
 • výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky (visačky) a všetko príslušenstvo.
 • zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim.

 

V prípade, že sa rozhodnete v tejto lehote vrátiť zakúpený tovar, informujte nás o tom prosím prostredníctvom elektronickej pošty na adrese kocikysmejko@gmail.com ešte pred doručením tovaru do našej spoločnosti.

Prosíme Vás, aby ste s tovarom, ktorý nám plánujete vrátiť zaobchádzali šetrne a s rozumom tak, aby nenastali zbytočné komplikácie pri jeho vrátení.

Z dôvodu predídenia prípadným nedorozumeniam a komplikáciám pri vrátení tovaru Vám odporúčame preštudovať si znenie kapitoly 2.4. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji

7. Ochrana osobných údajov

7.1.Online vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje

Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako:

"Akékoľvek informácie týkajúce sa týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu".

Ako používame vaše informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám povie, ako my, spoločnosť Marianna Čaňová, zhromažďujeme a použijeme vaše osobné údaje, cookies, sťažnosti, odbery.

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Aby sme vám mohli poskytnúť tovar z našej stránky musíme zhromažďovať osobné údaje dotknutých osôb na korešpondenčné účely a podrobné poskytovanie služieb. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavujú narušenie vášho súkromia.

Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, spoločnosť vás bude kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem.

Bude spoločnosť zdieľať moje osobné údaje s iným prevádzkovateľom?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné tieto bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene - doručovanie tovaru, objednávkový systém. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať vaše citlivé osobné údaje tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame váš súhlas, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Ako bude spoločnosť používať moje osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Spoločnosť Marianna Čaňová bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše osobné údaje presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Za akých okolností ma bude spoločnosť Marianna Čaňová kontaktovať?

Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré poskytnete, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

Môžem žiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o mne spoločnosť spracúva?

Ak spoločnosť spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov/DPO.
 • Účel spracovania, ako aj právny základ spracovania.
 • Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch.
 • Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných.
 • Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené.
 • Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov.
 • Ako dlho budú údaje uložené.
 • Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu.
 • Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas kedykoľvek.
 • Ako podať sťažnosť orgánu dohľadu.
 • Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov.
 • Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb.
 • Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania..

Aké formy identifikačného dokladu (ID) budem potrebovať na preukázanie svojej totožnosti vo vzťahu k požadovaným informáciám?

Spoločnosť Marianna Čaňová akceptuje nasledujúce formy ID, ak sa požadujú informácie o vašich osobných údajoch: Cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov / vlastníka GDPR:

 

  Úradník pre ochranu údajov - DPO/kontaktné údaje prevádzkovateľa
Meno: Marianna Čaňová
Adresa 1: Drietoma 362, 913 03
  

7.2.Oznámenie o ochrane osobných údajov

Kto sme?

Eshop Kocikysmejko.sk, spoločnosť Marianna Čaňová sa zaoberá predajom detského tovaru.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov uvádza typy osobných údajov, ktoré získavame, spôsoby, akými používame tieto údaje, osoby a subjekty, s ktorými tieto údaje zdieľame, a možnosti nastavenia, ktoré máte v súvislosti s využívaním údajov zo strany našej spoločnosti. Toto oznámenie tiež uvádza opatrenia, ktoré prijímame na ochranu zabezpečenia informácií. Ďalej tu uvádzame spôsoby, ako nás môžete kontaktovať, aby ste: (1) získali prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytnete, mohli tieto osobné údaje opraviť, zablokovať alebo odstrániť, (2) mohli zrušiť akýkoľvek súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste predtým udelili, (3) nám mohli oznámiť, že si už neželáte dostávať marketingové materiály, a (4) mohli sa na čokoľvek opýtať v súvislosti s postupmi pri ochrane vašich osobných údajov.

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov na iných webových stránkach pod značkou Kocikysmejko.sk, spoločnosť Marianna Čaňová , iné informácie či oznámenia, ktoré môžu odkazovať na spoločnosť Kocikysmejko.sk, spoločnosť Marianna Čaňová.

V prípade, že máte povereného DPO (Data Protection Officer/Zodpovedná osoba)/ a zástupcov prevádzkovateľa je možné kontaktovať priamo tu:

 • kocikysmejko@gmail.com
 • 0908236717

Osobné údaje ktoré by sme chceli od vás získať, sú:

 

Typ osobných údajov:   Zdroj (v prípade, že spoločnosť získala Vaše osobné údaje a tie neboli zhromaždené priamo od vás, dotknutej osoby).
Meno a priezvisko   
Adresa bydliska   
email   
telefón   

 

Osobné údaje, ktoré získame budú použité na nasledujúce účely:

 • telefonickú alebo emailovú komunikáciu za účelom ozrejmenia správnosti objednávky
 • doručenia tovaru na správnu adresu doručenia

Právny základ pre spracovanie osobných údajov:

 • elektronická objednávka tovaru cez eshop kocikysmejko.sk

Legitímne záujmy, ktoré sledujeme, sú nasledovné:

 • brániť sa proti počítačovým útokom

Osobitné  kategórie dotknutých osobných údajov  sú:

 • biometrické údaje

Súhlas

Súhlas sa vyžaduje, v prípade, že spoločnosť spracúva vymedzené typy osobných údajov, ale tento musí byť výslovne uvedený. V prípade, že vás žiadame o citlivé osobné údaje, vždy vás na to vopred upozorníme a udáme dôvod, prečo a ako budú tieto osobné údaje použité.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením na email kocikysmejko@gmail.com .

Zverejnenie

Spoločnosť nebude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho získania vášho súhlasu.

Doba archivácie (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracuje osobné údaje na dobu spracovania objednávky, t.j. po dobu doručenia tovaru k zákazníkovi.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Všetky vyššie  uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli vaše osobné údaje predmetom zdieľania s treťou stranou.

Sťažnosti

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov na spoločnosť (alebo tretie strany, ako je popísané vyššie), alebo ako bola sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu a zástupcovi spoločnosti pre ochranu osobných údajov/DPO a podať návrh na opravné konanie.

Podrobnosti pre každý z týchto kontaktov sú:

 

  Kontaktné údaje orgánu dohľadu Kontaktné údaje úradníka ochrany údajov (DPO)] / [GDPR Owner]
Meno: Marianna ČaňováMarianna Čaňová
Adresa 1: Drietoma 362, 913 03 Drietoma 362, 913 03
Email: kocikysmejko@gmail.com kocikysmejko@gmail.com
Tel. číslo: 0908236717 0908236717

 

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Prečítajte si viac o tom, ako a prečo používame vaše údaje tu: https://1504491101.eshop-rychlo.sk/kocik4u/4-OBCHODNE-PODMIENKY/7-Ochrana-osobnych-udajov .

7.3.Žiadosť o prístup k predmetu:

Titul Pán ☐ Pani ☐ Slečna ☐ Iné: ☐
Priezvisko  
Krstné meno  
Súčasná adresa  
Telefónne číslo:  
Domov  
Do práce  
Mobilné telefónne číslo  
Mailová adresa  
Dátum narodenia  
Dokumentácia poskytnutá k identifikácii dotknutej osoby:  
Požadované údaje:Údaje o osobe požadujúcej osobné údaje (v prípade ak žiadateľ  nie je dotknutá osoba):

Konáte v mene dotknutej osoby s jej písomným poverením/úradným poverením? Áno ☐ Nie ☐
Ak áno, uveďte svoj vzťah k dotknutej osobe (napr. rodič, zákonný zástupca alebo právny zástupca)  
Priložte dôkaz o tom, že ste právne oprávnení získať tieto informácie.
Titul Pán ☐ Pani ☐ Slečna ☐ Iné: ☐
Priezvisko  
Krstné meno  
Súčasná adresa  
Telefónne číslo:  
Domov  
Do práce  
Mobilné telefónne číslo  
Mailová adresa  

VYHLÁSENIE

Ja, ………………………………………………………, podpísaný / á osoba uvedená v bode (1), týmto žiadam, aby mi Kocikysmejko.sk, spoločnosť Marianna Čaňová poskytla informácie o tom, aké moje osobné údaje v rámci spoločnosti spracúva.

Podpis: Dátum:

Formulár vyplnený (meno):

Ja, ………………………………………………………, podpísaný / á a osoba uvedená v bode 1.1, týmto žiadam, aby mi organizácia poskytla informácie o tom aké osobné údaje v rámci spoločnosti spracúva o dotknutej osobe uvedenej v bode (1).

Podpis: Dátum:

Formulár vyplnený (meno):


Tento formulár musí byť bezodkladne odoslaný na poverenú osobu v rámci Kocikysmejko.sk, spoločnosť Marianna Čaňová, na email: kocikysmejko@gmail.com .

TOPlist

JASMINE Kočík 3 kombinácia Jasmine Camino 02

Dětská postýlka kompletní výbava MAGIC LOOP > varianta modrá > mantinel okolo celé postýlky

Z & Z 5-dielna kojenecká súpravička do pôrodnice - biela, veľ. 62

Dětská postýlka kompletní výbava MAGIC LOOP > varianta bílá > mantinel okolo celé postýlky

Luxusný biely prútený kôš pre bábätko RETRO > varianta 72100-080

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk